Vedtekter

Lover for Berg, Nordberg og Sogn Vel

Vedtatt på årsmøtet 12. mai 1993 med endringer vedtatt 24. april 2014.

 1. Berg, Nordberg og Sogn Vel har som formål å ivareta beboernes felles interesser. Vellet er en partipolitisk nøytral organisasjon.
 2. Som medlemmer kan opptas fastboende i bydel Nordre Aker innenfor følgende grenser: I Nord er området begrenset av Markagrensen. Fra Peder Ankers vei og Grindajordet går grensen gjennom skogen til Havnajordene og følger jordenes midtlinje til Tåsen terrasse ned til Mårveien, langs denne til Akerselva ved Gjerdrums vei, ned langs vestsiden av Akerselva til Gullhaug, langs Nydalsveien, videre langs Nygaards alle til Tåsenveien og ned Tåsenveien til Østhellinga. Langs Østhellinga og Pastor Fangens vei går grensen til og med Vinkelveien. Deretter hører begge sider av John Colletts Alle til vellet fram til Langlia. Grensen følger Langlia opp til Bergsalléen og så ned til Trollsvingen. Grensen følger Trollsvingen til Møllesvingen og Sognsveien. Sognsveien er grense til Store Ringvei. Langs Store Ringvei (Torgny Segerstedts vei) går foreningens grense til Sognsvannsbekken og følger denne og bydelsgrensen fram til Markagrensen.
 3. Årsmøtet fastsetter kontingenten for året. Medlem er den som har betalt årskontingent. Ved stemmegivning har hvert medlem én stemme.
 4. Vellet består av et styre. Velstyret består av leder, sekretær, kasserer og fire medlemmer. Styremedlemmene bør velges mest mulig etter områdetilhørighet slik at styrets medlemmer bør representere hvert sitt distrikt. Styret velges av årsmøtet. Lederen velges ved særskilt valg, men for øvrig konstituerer styret seg selv. Alle styrets medlemmer velges for to år om gangen, slik at lederen og to styremedlemmer velges det ene året og fire medlemmer velges det neste. Lederen bestemmer styrets arbeidsdeling, kaller inn til og leder styrets møter samt årsmøtet. Styret er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Årsmøtet velger revisor ved særskilt valg. Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer som uavhengig av styret finner fram til egnede kandidater til de verv som er på valg. Komitéens medlemmer velges for 2 år om gangen, slik at et medlem velges det ene året og to det neste.
 5. Styret skal ivareta strøkets fellesinteresser etter beste skjønn og kan anvende de disponible midler til fremme av vellets formål. På årsmøtet framlegges årsberetning og revidert regnskap til godkjennelse. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Foreningen forpliktes av styrets leder.
 6. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. Møtet skal behandle styrets årsmelding og regnskap for foregående år. Årsmøtet avgjør dessuten saker som er tatt opp i innkalling til årsmøtet. Alle medlemmer har anledning til å fremme saker forårsmøtet, men slike saker må for å kunne bli behandlet sendes styret innen 1. mars. Årsmøtet foretar også de valg som er nevnt i pkt. 4.
 7. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når det forlanges av minst en tredel av medlemmene. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.
 8. Alle saker på ordinære og ekstraordinære årsmøter – når unntas foreningens oppløsning i ht. Pkt. 11 og forslag til lovendringer – avgjøres ved simpelt flertall blandt de møtende (jf. Pkt. 3). Lovendringer må vedtas med minst 2/3 flertall blant de møtende. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
 9. Årsmøtet skal kunngjøres med åtte dagers varsel. De saker som møtet skal behandle skal være kort omtalt i innkallingen.
 10. Forslag til endring av foreningens lover kan fremsettes av foreningens styre eller medlemmer for øvrig. Slike forslag må være innsendt til styret innen 15. februar for å kunne bli behandlet på årsmøtet.
 11. Foreningen kan bare oppløses ved beslutning på et ekstraordinært årsmøte etter at forslag om dette har vært fremsatt på årsmøtet. En beslutning om oppløsning krever at mer enn halvparten av foreningens medlemmer med stemmerett stemmer for. Ved oppløsning skal eventuell oppsparte midler tilfalle ett eller flere veldedige formål i distriktet slik årsmøtet bestemmer.